Dokumenty

Platby za tréningy a členské príspevky uhraďte prosím na:

Číslo účtu:0076517372/0900 (Slovenská sporiteľňa)

IBAN: SK8709000000000076517372

BIC: GIBASKBX

Názov účtu: Klub športového potápania Delfín Žilina

Správa pre prijímateľa:  uviesť meno plavca a obdobie

Suma za 1 mesiac na 1 plavca = 40,-EUR /od 1.1.2020/

Platby za tréningy uhrádzať najneskôr do 20 dňa v mesiaci.

Vážení priatelia Klubu športového potápania DELFÍN Žilina,

touto formou Vás chceme osloviť ako našich bývalých členov, priateľov, rodičov súčasných trénujúcich pretekárov s ponukou stať sa oficiálnym (netrénujúcim) členom nášho klubu na sezónu 2023/2024.
Ako iste viete tak celý kolektív trénerov ako aj členovia výboru nášho klubu pracujú pre našich pretekárov a pre náš klub bez nároku na odmenu. Hlavným príjmom nášho klubu je príjem z členského od plávajúcich členov klubu. Pre Nás všetkých sa klub od nepamäti snaží vytvoriť podmienky na harmonický rozvoj tela a ducha a utužovanie priateľstiev. Aj z tohto dôvodu organizujeme každoročne pre našich členov ako aj priateľov klubu rôzne výlety, splav Hrona, Vianočné preteky, gulášky ako aj množstvo iných podujatí.
Prostredníctvom symbolického členského poplatku = minimálne 20,-€ a viac / sezónu chceme dopomôcť k tomu, aby sme vytvorili priaznivé podmienky pre rozvoj výkonnosti ako aj vyšších hodnôt u našich pretekárov, vašich detí. Taktiež chceme aj prostredníctvom príjmu z tohto symbolického členského zachovať vyššie uvedené podujatia.

Všetkým tým, ktorí si zaplatia členský poplatok vo výške minimálne 50,-€ a viac / sezónu bude udelený riadny členský preukaz Klubu športového potápania DELFÍN Žilina s ich menom. Tento preukaz Vám umožní vstup na plaváreň počas tréningu /v utorok/, zľavu na nákup plaveckých potrieb na plavárni, možnosť zúčastniť sa klubových akcií, ako aj množstvo ďalších výhod vyplývajúcich z členstva a nakoniec tiež Vás utuží pocit spolupatričnosti s Našim/Vašim klubom.

S vďakou a úctou

Výkonný výbor
KŠP DELFÍN Žilina

ÚDAJE O PRÁVNICKEJ OSOBE PODĽA §81, ODS.1 ZÁKONA O ŠPORTE NA ZVEREJNENIE V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU O SPONZORSTVE V ŠPORTE

v zmysle Čl.3, ods.1 Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11 /2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods.1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

názov alebo obchodné meno

Klub športového potápania DELFÍN Žilina

adresa sídla

Hlinská 39, 010 01 Žilina

právna forma

Občianske združenie

identifikačné číslo organizácie

42066581

jedinečný identifikátor osoby

12339

číslo bankového účtu a príjem a použitie

 

1. príspevku uznanému športu

 

2. dotácie

SK87 0900 0000 0000 7651 7372

3. príspevku na národný športový projekt

 

4. príspevku na športové preukazy

 

5. sponzorského

SK61 0900 0000 0051 5301 5556

6. členské

SK87 0900 0000 0000 7651 7372

Adresa elektronickej pošty

delfin.zilina@gmail.com

Druh športovej organizácie

Športový klub

Druh športu

Potápačské a plavecké športy

Druh vykonávanej športovej činnosti

Potápačské a plavecké športy

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu

Mgr. Roman Kerak

Adresa elektronickej pošty štat.org.

delfin.zilina@gmail.com

Meno a priezvisko kontrolóra

Zuzana Brablecová

Adresa elektronickej pošty kontrolóra

delfin.zilina@gmail.com

zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku  príslušnosti k športovej organizácii,

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?CompanyID=12339

zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii

Nie sú

Výška členského príspevku, ak sa uhrádza

40,- €/ mesačne

Dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza

k 20. dňu kalendárneho mesiaca

Príslušnosť k športovým organizáciám

Zväz potápačov Slovenska

zoznam športových súťaží alebo športových

podujatí organizovaných v nasledujúcom

kalendárnom roku

http://www.zps-diving.sk/Kalendar-pretekov-13

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

áno

Označenie zdrojovej evidencie

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?CompanyID=12339

K 26.03.2022

Napíšte nám správu